قایقی

دستگاه بدنسازی قایقی

عضلات درگیر : ماهیچه های پهن پشت - بزرگ و گرد بازو - قسمت عقب ماهیچه دلتا و دو سر